Alla vårdbyggnader i Sverige ska byggas med rätt funktion och kvalitet.

Vad är Program för teknisk standard?

Program för teknisk standard (PTS) är både ett IT-system samt ett nätverk för att utbyta erfarenheter kring vårdbyggandet i Sverige.

IT-systemet innehåller systemfunktioner som stödjer de tidiga skedena i projekt. Systemet ska hjälpa byggherren att göra rätt från början för att åstadkomma vårdlokaler med rätt funktion och kvalité.

PTS Forum är ett nationellt nätverk där anslutna regioner samverkar kring standarder för vårdbyggnader. Träffar anordnas för att utbyta erfarenheter, diskutera förbättringsområden och benchmarking kring olika fackområden. PTS Forum samverkar med forskningsrelaterade utvecklingsprojekt för att fånga de senaste trenderna och utveckla vårdbyggandet i Sverige.

 

20 av 21 regioner använder PTS!

Systemägare för Program för teknisk standard (PTS) är Regionfastigheter Jönköpings län som har arbetat fram grunden för dagens PTS-system. Regionfastigheter i Jönköpings län var pionjär när det gäller att arbeta fram och använda kravspecifikationer i byggprocessens tidiga skeden. Systemet började användas år 1991, som då var i form av dokument i pärmar, och många landsting har följt efter.

I början av 2000-talet utvecklades PTS till ett webbaserat system och år 2004 (samma år som PTS Forum bildades) anslöt sig landstingen Kronoberg, Östergötland, Kalmar, Region Halland och Region Gotland som delägare. Landstinget Västmanland anslöt sig 2005. Under 2007 anslöt sig Region Skåne och under 2009 implementerade även Stockholms läns landsting, via Locum, systemstödet Program för Teknisk Standard. Under år 2010 beslutade Uppsala landsting att bli medlem och 2012 anslöt sig Landstinget i Örebro. Landstinget i Dalarna samt Landstinget i Blekinge anslöt sig 2013 och under 2014 tillkom Gävleborgs landsting och Västra Götalandsregionen. Landstinget Sörmland valde att börja använda PTS i sina projekt under år 2016. Och år 2020 beslutade Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland att ansluta sig. Detta ger nya värdefulla infallsvinklar och större resurser för utvecklingen av vårdbyggandet i Sverige.

När används Program för teknisk standard?

PTS fokuserar på att stödja tidiga skeden och projektering i projekt och på så sätt bidra till att vårdlokaler med rätt funktion och kvalitet byggs, dvs. en hjälp att göra rätt från början.

I byggskedet begränsas oplanerade ändringar genom sen upptäckt av fel gjorda val i projektering. I överlämnandet skapas överensstämmelse mellan förväntat resultat och verklighet genom riktlinjer som är utarbetade av berörda verksamheter och i förvaltningsskedet ges förutsättningar att vidmakthålla en funktion som kunden är nöjd med från början.

Ett uppslagsverk - en välarbetad standard 

I Program för Teknisk Standard, som kan liknas med ett uppslagsverk, ligger regelverk som kan vara nationella, regionala eller sektorsgemensamma. Kort sagt, sådant som ger stöd för att åstadkomma rätt produkt. Att till exempel en vårdcentral blir en vårdcentral som uppfyller regionens behov och krav, dvs att den innehåller det den ska, att den är funktionell för användaren och att den rent tekniskt är utförd på ett sätt som är långsiktigt hållbart utifrån  perspektivet förvaltning, drift och underhåll.

System med stor kunskapsbank 

Regionfastigheter i Region Jönköpings län var en pionjär när det gäller att arbeta fram och använda Program för Teknisk Standard. Redan år 1974 påbörjade Regionfastigheter arbetet med PTS, delvis med referensen Värnamo Sjukhus. Revideringar har därefter gjorts 1977, 1984, 1991 med bland annat vidareutveckling i samband med byggandet av Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
I början av 2000-talet gjordes en ny genomlysning av PTS inför att systemet gjordes mer tillgängligt genom databas- och webbteknik. Sedan 2004 har sedan PTS utvecklats årligen för att idag innehålla ett stort kravbibliotek, som inte enbart uppfyller lagar och krav från myndigheter utan möter även vårdens behov av ändamålsenliga lokaler.

Ansökan om användarkonto

Saknar du användarkonto i Program för Teknisk Standard?

Ansök om användarkonto genom att fylla i formuläret under Kontakta oss (se nedan).

Men är du däremot konsult/entreprenör och på uppdrag av en av Sveriges regioner, så ska du istället kontakta projektledaren för det aktuell byggprojektet.

Kontakta oss

Vill du ha ett användarkonto? Eller vill du få mer information om PTS? Fyll i formuläret nedan och skicka in uppgifterna.

Kontakta ossLogga in